• Normen en Waarden

  1. Gedragsregels

  Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet leiden, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voorzover het onze leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen.

  Met betrekking tot het aldus te voeren sociaal beleid binnen onze vereniging geldt het vermelde in het KNVB-convenant als uitgangspunt. De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

  1. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.

  2. Een seniorlid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:
  - het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men gezeten heeft;
  - het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden.

  3. Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van de kantine en het sportvelden-complex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

  4. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

  5. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden.

  6. Het nuttigen van in de kantine aangeschafte dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.

  7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

  8. Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

  9. Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit conform de in dit statuut opgenomen meldingsprocedure melden.

  10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen zich dienen te verantwoorden bij het bestuur.

  11. Veiligheid : De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen alle kinderen en jongeren zich veilig en gerespecteerd voelen. De begeleider heeft de plicht om kinderen en jongeren zo veel als mogelijk te beschermen tegen alle vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik.
  Seks tussen begeleiders en kinderen of jongeren is verboden
  Seks tussen een begeleider en kinderen is wettelijk verboden.Net als een seksuele relatie met een minderjarige jongere.

  Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen zich.

   

  2. Reglement Sportcomplex kantine FC Pretoria R & Egelantier Boys

  - Onder de 16 jaar wordt geen alcohol verkocht

  - Op zaterdag wordt tot 12 uur geen alcohol geschonken en is het verboden te roken in de kantine. Dit i.v.m onze jeugdleden

  - De keuken is op zaterdag geopend van 12.00 tot 18.00 uur

  - Verboden met voetbalschoenen de kantine te betreden

  - Het nuttigen van consumpties in een glas of fles is buiten de kantine niet toegestaan

  - De kantine sluit op trainingsavonden om 23.00 uur en op de zaterdagen om 20.00 uur

  - Het is niet mogelijk om consumpties op te laten schrijven

  - Het spelen om geld, is verboden in de kantine

  - Geen gebruik van drugs

  - Roken is verboden in de kantine